1rah

Ami n darah;

Kata Turunan:

ma.rah

v berdarah

2rah

n jangka waktu satu tahun dl tarikh Saka