rem.rem

a suram: suryané -- pesan sinar matahari amat suram