ru.rah

a rusak;

Kata Turunan:

ka.ru.rah

v dirusak (oleh);

ka.ru.rah.in

1. v dirusak

2. v diambil

ma.ru.rah

v dirusak;

ngru.rah

1. v merusak

2. v mengambil

ngru.rah.in

v merusak;

ru.raha

1. v dirusaknya

2. v diambilnya