1sam.bat

v sebut;

Kata Turunan:

ka.sam.bat

v disebut (oleh);

ma.sam.bat

v disebut;

ma.sem.bat.an

v meratap-ratap;

nyam.bat

v menyebut;

pa.nyam.bat

n cara menyebut;

sam.bata

v disebutnya;

se.sam.bat.an

n ratapan

Gabungan Kata:

sam.bat sara

1. tegur sapa

2. menegur untuk melarang

2sam.bat

Jbr n ampas nangka