sam.bil

v sambil;

Kata Turunan:

ma.sam.bil.an

v sambil mengerjakan sst;

sam.bil.an

n pekerjaan sampingan;

sam.bil.ang

v sambilkan;

sam.bil.anga

v disambilkannya