sam.par

v lempar;

Kata Turunan:

ka.sam.par

v dilempar (oleh);

ka.sam.par.ang

v dilemparkan;

ka.sam.par.in

v dilempari;

ma.sam.par

v kena lempar;

ma.sam.par.an

v melempar-lempar;

ma.sam.par-sam.par.an

v berlempar-lemparan;

nyam.par

v melempar;

nyam.par.ang

v melemparkan;

nyam.par.in

v melempari;

pa.nyam.par.an

n pelempar;

sam.pa.ra

v dilemparnya;

sam.par.anga

v dilemparkannya;

sam.par.in

v lempari;

sam.par.ina

v dilemparinya;

se.sam.par.an

n cara melempar