sam.pat

n sapu;

Kata Turunan:

ka.sam.pat.ang

v disapunya;

nyam.pat

v menyapu;

nyam.pat.ang

v menyapu;

sam.pat.ang

v sapukan;

sam.pat.anga

v disapukannya;

se.sam.pat.an

n hasil menyapu