sam.pir

v gantung; sampir;

Kata Turunan:

ka.sam.pir.ang

v digantungkan; disampirkan;

ka.sam.pir.in

v digantungi; disampiri;

nyam.pir.ang

v menggantungkan; menyampirkan;

nyam.pir.in

v menggantungi;

sam.pir.an

1. n gantungan pakaian

2. n hiasan pakaian penari

sam.pir.ang

v gantungkan; sampirkan;

sam.pir.in

v gantungi