sam.pun

Ami adv sudah: sané -- lintang yg sudah lewat