sa.sa.ga

n salah satu jenis aksara s dl abjad Bali