sa.sa.pa

n salah satu jenis aksara s dl abjad Bali