2wa.wa, sa.wa.wa

a sebanding: ~ ring sang Hyang Surya sebanding dg Dewa Matahari

sa.wa.wa