sem.bah

n sembah;

Kata Turunan:

ka.sem.bah

v disembah (oleh);

ma.sem.bah

v disembah;

ma.sem.bah.in

v disembahi;

nyem.bah

v menyembah;

nyem.bah.in

v menyembahi;

pa.nyem.bah.an

n yg disembah;

sem.baha

v disembahnya;

sem.bah.in

v sembahi;

sem.bah.ina

v disembahinya;

si.nem.bah

v disembah