sem.sem, sem.sem.ang

1. v benamkan ke dl air

2. v hinakan

Kata Turunan:

ka.sem.sem.ang

1. v dibenamkan ke dl air (oleh)

2. v dihinakan

ma.sem.sem.an

v berendam;

nyem.sem.ang

v merendamkan;

sem.sem.anga

1. v direndamkannya

2. v ki dihinanya