se.mug

a sembab: muanné -- wajahnya sembab;

Gabungan Kata:

se.mug bangsel

sangat sembab