1sép

v terlambat

2sép

n majikan; kepala (kantor)

sep

adv kp dr kata kesep