si.gug

a angkuh: ia mula jlema -- dia memang orang angkuh