slab.sab, a.slab.sab.an

n sekejap mata; sekilas: ia teka ~ pesan dia datang sekejap mata