sla.sah, pa.sla.sah

v berkelompok-kelompok: tekan tamiuné ~ datangnya tamu berkelompok-kelompok (tidak serempak)