sle.dar, sle.dar-sle.der

v berjalan mondar-mandir tak menentu