1sle.ngik, sle.ngik-sle.ngik

v tangis yg meringik-ringik

2sle.ngik → cle.ngik