sle.pég, nyle.pég

1. v rebah tidak bergerak

2. v tidur nyenyak

sle.peg

a bentuk yg pendek dan gemuk