sli.dik

v selidik;

Kata Turunan:

ka.sli.dik.in

v diselidiki;

nyli.dik

v menyelidik;

nyli.dik.in

v menyelidiki;

sli.dik.in

v selidiki;

sli.dik.ina

v diselidikinya