sli.sih, nyli.sih

v berjalan dg mengendap-endap;

Kata Turunan:

sla.sah-sli.sih

v ke sana kemari berulang-ulang dg mengendap-endap;

sli.sih.ang

v bawa dg diam-diam;

sli.sih.anga

v dibawanya dg diam-diam