slub.sub, nylub.sub

v menyuruk-nyuruk untuk masuk ke suatu tempat