sluh.suh

v jahit dg cara menjelujur;

Kata Turunan:

ka.sluh.suh

v dijahit menjelujur (oleh);

ma.sluh.suh

v terjahit menjelujur;

nyluh.suh

v menjelujur;

sluh.suha

v dijahitnya secara menjelujur