som.bor, som.bora

1. v diberi minum dg paksa

2. v diberi secara berlebih-lebihan

Kata Turunan:

nyom.bor

1. v memberi minuman dg paksa

2. v memberi secara berlebihlebihan