sru.nuk, nyru.nuk

v terhuyung;

Kata Turunan:

sra.nak-sru.nuk

v terhuyung-huyung