sum.bil

v sungkur;

Kata Turunan:

ka.sum.bil

v disungkur (oleh);

nyum.bil

v menyungkur;

sum.bila

v disungkurnya