ran.jing, ke.ran.jing.an

a tedun kerana kerangsukan butha kala