sa.mar

a saru; samar; urem;

Kata Turunan:

me.nya.mar

v nyilib

Gabungan Kata:

sa.mar muka

a saru mua; sandikala