sung.kem

Jw v sujud; bakti;

Kata Turunan:

me.nyung.kem

v nyududang;

sung.kem.an

n maktiang