ngwa.tes

1. v bersyarat: pangidihné ~ permintaannya bersyarat

2. v sampai ke batas: palaibné ~ larinya sampai ke batas