ma.ke.tu

v memakai ketu: cangak ~ ki, orang jahat yg pura-pura alim