ki.sid.in

v jauhi (duduk): ~ ia negak jauhi duduknya dr dia;