ki.teg-ki.teg

a tertatih-tatih (spt jalan anak kecil yg kegemukan)