kle.bit-kle.bit

v berdenyut-denyut: angkihanné ~ napasnya berdenyut-denyut kecil