ngab

n rasa tidak sedap: -- pabahanné, ki sangat muda; -- mrantaban sangat tidak sedap