2lampak

a terbiasa: ia suba ~ malali mai dia sudah terbiasa bermain ke sini;