ma.bur.bur.an

v berhamburan; kacaubalau; porak-poranda;