bu.san-bu.san

adv sebentar-sebentar: ~ nagih nginem yéh sebentar-sebentar minta minum air