1ta

1. n transliterasi Latin aksara ketujuh dl aksara Bali (hanacaraka)