ka.plag

v tabrak: -- montor ditabrak kendaraan;

Kata Turunan:

ka.plaga

v ditabrak;

ka.ka.plag.ang

v ditabrakkan (oleh);

ka.plag.ang

v tabrakkan;

ka.plag.anga

v ditabrakkannya;

ka.plag-ka.plig

v tabrakkan ke sana kemari;

ma.ka.plag

v bertubrukan;

nga.plag

v menubruk: ~ kayu menubruk kayu

nga.plag.in

v menabrak