1ba

1. n huruf ke-13 dl abjad Bali

2. n huruf atau suku kata sakti yg mengacu ke Bamadewa, terdapat pd urutan kedua dl panca aksara