ke.plos

v lahir: jlema mara -- , ki orang yg masih sangat muda