Kum.ba.kar.na

n tokoh dalam epos Ramayana; adik Rahwana