ad.nya

Asi n kemauan: yan sampun --n i ratu kalau sudah kemauan tuanku