am.puh

Ami n kapur;

Kata Turunan:

ma.am.puh (mam.puh)

v berkapur