an.tug

v sentuh;

Kata Turunan:

an.tuga

v disentuhnya;

an.tug.an

n sentuhan;

an.tug.ang

v sentuhkan;

an.tug.anga

v disentuhkannya;

ka.an.tug (kan.tug)

v disentuh (oleh);

ka.an.tug.ang (kan.tug.ang)

v disentuhkan (oleh);

ma.an.tug (man.tug)

v tersentuh;

ma.an.tug.an (man.tug.an)

a dl keadaan tersentuh;

ngan.tug

v menyentuh: tusing ada anak bani ~ tidak ada orang berani menyentuh;

ngan.tug.ang

v menyentuhkan;

pa.ti.an.tug

v terantuk ke sana kemari