aprag

v gertak;

Kata Turunan:

apraga

v digertaknya;

ka.a.prag (ka.prag)

v digertak (oleh);

nga.prag

v menggertak: ~ anak cenik menggertak anak kecil